{"type":"img","src":"https://cdn.quv.kr/ev1bruq8o%2Fup%2F6271e90d95beb_1920.png","height":30}
 • About Us
 • Clients
 • Works
 • Publications
 • Awards
 • News
 • {"google":["Poppins","Barlow"],"custom":["Noto Sans KR"]}
  ×
   
   
  섹션 설정
  {"type":"img","src":"https://cdn.quv.kr/ev1bruq8o%2Fup%2F627c9bd97d466_1920.jpg","height":40}
 • ABOUT US
 • CLIENTS
 • PROJECT
 • PUBLICATIONS
 • AWARDS
 • LIST
 • NEWS
 • CONTACT US
 • 대곡역 복합환승센터

   

  PROGRAM 상업시설, 숙박시설, 업무시설, 주거시설, 문화 및 집회시설

  LOCATION 경기도 고양시 덕양구 대장동 일원

  SCALE 대지면적 11,000.00㎡ / 연면적 598,700.00㎡

  YEAR 2012

  STATUS Design

  대곡역 복합환승센터

  LOCATION

  SCALE

  PROGRAM

  CLIENT

  CONSTRUCTOR

  YEAR

  STATUS

  경기도 고양시 덕양구 대장동 일원

  대지면적 : 11,000㎡
  건축면적 : 60,200㎡
  연  면  적 : 598,700㎡

                             - 환승시설 : 65,400㎡
                             - 상업시설 : 94,500㎡
                             - 숙박시설 : 12,800㎡
                             - 업무시설 : 180,000㎡
                             - 주거시설 : 94,500㎡
                             - 문화 및 집회시설 : 16,000㎡

  규       모 : 지하 3층, 지상 40층

  상업시설,  숙박시설,  업무시설,  주거시설,  문화 및 집회시설

  한국철도시설공단

  -

  2012

  Design

  대곡역 복합환승센터

  위치

  면적

  용도

  건축주

  시공사

  연도

  상태

  경기도 고양시 덕양구 대장동 일원

  대지면적 : 11,000㎡
  건축면적 : 60,200㎡
  연  면  적 : 598,700㎡
                - 환승시설 : 65,400㎡
                   - 상업시설 : 94,500㎡
                   - 숙박시설 : 12,800㎡
                   - 업무시설 : 180,000㎡
                   - 주거시설 : 94,500㎡
                   - 문화 및 집회시설 : 16,000㎡

  규       모 : 지하 3층, 지상 40층

  상업시설,  숙박시설,  업무시설,  주거시설,  문화 및 집회시설

  한국철도시설공단


  2012

  미시공

  {"google":["Poppins","Barlow"],"custom":["Noto Sans KR","SeoulNamsan"]}{"google":["Poppins","Barlow"],"custom":["Noto Sans KR","Nanum Barun Gothic","Nanum Gothic","SeoulNamsan"]}
  {"google":["Poppins"],"custom":["Noto Sans KR","SeoulNamsan"]}