{"type":"img","src":"https://cdn.quv.kr/ev1bruq8o%2Fup%2F6271e90d95beb_1920.png","height":30}
 • About Us
 • Clients
 • Works
 • Publications
 • Awards
 • News
 • {"google":["Poppins","Barlow"],"custom":["Noto Sans KR"]}
  ×
   
   
  섹션 설정
  {"type":"img","src":"https://cdn.quv.kr/ev1bruq8o%2Fup%2F627c9bd97d466_1920.jpg","height":40}
 • ABOUT US
 • CLIENTS
 • PROJECT
 • PUBLICATIONS
 • AWARDS
 • LIST
 • NEWS
 • CONTACT US
 • 영산강하구둑 제 2공구

   

  PROGRAM 관리시설

  LOCATION 전라남도 해남군 산이면 구성리 611번지 일대

  SCALE 연면적 5,317.08㎡

  YEAR 2009

  STATUS Design

  영산강하구둑 제 2공구

  LOCATION

  SCALE

  PROGRAM

  CLIENT

  CONSTRUCTOR

  YEAR

  STATUS

  전라남도 해남군 산이면 구성리 611번지 일대

  건축면적 : 2,857.76㎡

  연  면  적 : 5,317.08㎡
                             - 통합관리센터 : 4,548.59㎡ 
                             - 권양기실 9개소 : 768.49㎡

  규       모 : 지상 5층

  관리 및 관람시설

  한국농어촌공사

  남양건설

  2009

  Design

  영산강하구둑 제 2공구

  위치

  면적

  용도

  건축주

  시공사

  연도

  상태

  전라남도 해남군 산이면 구성리 611번지 일대

  건축면적 : 2,857.76㎡

  연  면  적 : 5,317.08㎡
                 - 통합관리센터 : 4,548.59㎡ 
                    - 권양기실 9개소 : 768.49㎡

  규       모 : 지상 5층

  관리시설

  한국농어촌공사

  남양건설

  2009

  미시공

  {"google":["Poppins","Barlow"],"custom":["Noto Sans KR","SeoulNamsan"]}{"google":["Poppins","Barlow"],"custom":["Noto Sans KR","SeoulNamsan"]}
  {"google":["Poppins"],"custom":["Noto Sans KR","SeoulNamsan"]}