{"type":"img","src":"https://cdn.quv.kr/ev1bruq8o%2Fup%2F6271e90d95beb_1920.png","height":30}
 • About Us
 • Clients
 • Works
 • Publications
 • Awards
 • News
 • {"google":["Poppins","Barlow"],"custom":["Noto Sans KR"]}
  ×
   
   
  섹션 설정
  {"type":"img","src":"https://cdn.quv.kr/ev1bruq8o%2Fup%2F627c9bd97d466_1920.jpg","height":40}
 • ABOUT US
 • CLIENTS
 • PROJECT
 • PUBLICATIONS
 • AWARDS
 • LIST
 • NEWS
 • CONTACT US
 • 뚝도 정수장 관리센터


  PROGRAM 정수장 및 관리시설

  LOCATION 서울시 왕십리길 542번지

  SCALE 대지면적 85,983.00㎡ / 연면적 19,036.72㎡

  YEAR 2009

  STATUS Completed

  뚝도 정수장 관리센터

  LOCATION

  SCALE

  PROGRAM

  CLIENT

  CONSTRUCTOR

  YEAR

  STATUS

  서울시 성동구 왕십리길 542번지

  대지면적 : 85,983.00㎡
  건축면적 : 16,328.24㎡
  연  면  적 : 19,036.72㎡

                              - 여과지동 및 전망대 : 4,035㎡
                                    - 여과지동 : 3,271.89㎡
                                    - 염소투입 동 : 540.00㎡
                                    - 활성탄흡착지동 : 2,985.76㎡
                                    - 오존발생기동 : 1,530.33㎡
                                    - 중계펌프동 : 1,696.46㎡
                                    - 기존 시설 일부 리노베이션 : 2,578.93㎡
                                    - 검수고 : 3,886.15㎡
                                    - 기타동 : 972.17㎡

  규       모 : 지하 2층, 지상 3층

  정수장 및 관리시설

  서울특별시

  삼성물산

  2009

  Completed

  뚝도 정수장 관리센터

  위치

  면적

  용도

  건축주

  시공사

  연도

  상태

  서울시 성동구 왕십리길 542번지

  대지면적 : 85,983.00㎡
  건축면적 : 16,328.24㎡
  연  면  적 : 19,036.72㎡
                - 
  여과지동 및 전망대 : 4,035㎡
                   - 여과지동 : 3,271.89㎡
                   - 염소투입 동 : 540.00㎡
                   - 활성탄흡착지동 : 2,985.76㎡
                   - 오존발생기동 : 1,530.33㎡
                   - 중계펌프동 : 1,696.46㎡
                   - 기존 시설 일부 리노베이션 : 2,578.93㎡
                   - 검수고 : 3,886.15㎡
                   - 기타동 : 972.17㎡
  규       모 : 지하 2층, 지상 3층

  정수장 및 관리시설

  서울특별시

  삼성물산

  2009

  시공

  {"google":["Poppins","Barlow"],"custom":["Noto Sans KR","SeoulNamsan"]}{"google":["Poppins","Barlow"],"custom":["Noto Sans KR","SeoulNamsan"]}
  {"google":["Poppins"],"custom":["Noto Sans KR","SeoulNamsan"]}