{"type":"img","src":"https://cdn.quv.kr/ev1bruq8o%2Fup%2F6271e90d95beb_1920.png","height":30}
 • About Us
 • Clients
 • Works
 • Publications
 • Awards
 • News
 • {"google":["Poppins","Barlow"],"custom":["Noto Sans KR"]}
  ×
   
   
  섹션 설정
  {"type":"img","src":"https://cdn.quv.kr/ev1bruq8o%2Fup%2F627c9bd97d466_1920.jpg","height":40}
 • ABOUT US
 • CLIENTS
 • PROJECT
 • PUBLICATIONS
 • AWARDS
 • LIST
 • NEWS
 • CONTACT US
 • 영산강 다시지구 관리센터

   

  PROGRAM 자원순환시설

  LOCATION 전라남도 나주시 다시면 죽산리

  SCALE 연면적 2,134.92㎡

  YEAR 2009

  STATUS Completed

  영산강 죽산보 관리센터

  LOCATION

  SCALE

  PROGRAM

  CLIENT

  CONSTRUCTOR

  YEAR

  STATUS

  전라남도 나주시 다시면 죽산리

  건축면적 : 2,084.04㎡

  연  면 적 : 2,134.92㎡
                           -통합관리센터 : 1,114.24㎡
                           -수문조작실 : 762.25㎡
                            -수위실 : 6.97㎡
                            -초소 : 30.62㎡

  규      모 : 지하 1층, 지상 3층

  관리 및 관람시설

  익산시 지방국토관리청

  삼성중공업

  2009

  Completed

  영산강 다시지구 관리센터

  위치

  면적

  용도

  건축주

  시공사

  연도

  상태

  전라남도 나주시 다시면 죽산리

  건축면적 : 2,084.04㎡

  연  면 적 : 2,134.92㎡
                   -통합관리센터 : 1,114.24㎡
                      -수문조작실 : 762.25㎡
                      -수위실 : 6.97㎡
                      -초소 : 30.62㎡

  규      모 : 지하 1층, 지상 3층

  자원순환 관련 시설

  익산시 지방국토관리청

  삼성중공업

  2009

  시공

  {"google":["Poppins"],"custom":["Noto Sans KR"]}{"google":["Poppins","Barlow"],"custom":["Noto Sans KR","SeoulNamsan"]}
  {"google":["Poppins"],"custom":["Noto Sans KR","SeoulNamsan"]}