{"type":"img","src":"https://cdn.quv.kr/ev1bruq8o%2Fup%2F6271e90d95beb_1920.png","height":30}
 • About Us
 • Clients
 • Works
 • Publications
 • Awards
 • News
 • {"google":["Poppins","Barlow"],"custom":["Noto Sans KR"]}
  ×
   
   
  섹션 설정
  {"type":"img","src":"https://cdn.quv.kr/ev1bruq8o%2Fup%2F627c9bd97d466_1920.jpg","height":40}
 • ABOUT US
 • CLIENTS
 • PROJECT
 • PUBLICATIONS
 • AWARDS
 • LIST
 • NEWS
 • CONTACT US
 • 영주댐 물문화관 & 관리센터


  PROGRAM 문화 및 집회시설

  LOCATION 경상북도 영주시 평은면 금광리, 용혈리 일원

  SCALE 연면적 7,289.52㎡

  YEAR 2009

  STATUS Completed

  영주댐 물문화관 & 관리센터

  LOCATION

  SCALE

  PROGRAM

  CLIENT

  CONSTRUCTOR

  YEAR

  STATUS

  경상북도 영주시 평은면 금광리, 용혈리 일원

  건축면적 : 4,321.45㎡
  연  면  적 : 7,289.52㎡

                                  - 관리동 : 2,610
                                  - 물문화관 : 2,134㎡
                                  - 매점 및 화장실 : 360.05㎡
                                  - 기자재창고 및 소수력발전소 : 940㎡
                                  - 팔각정 : 58.06㎡

  규        모 : 지하 1층, 지상 2층

  문화 및 집회시설

  한국수자원공사

  삼성물산

  2009

  Completed

  영주댐 물문화관 & 관리센터

  위치

  면적

  용도

  건축주

  시공사

  연도

  상태

  경상북도 영주시 평은면 금광리, 용혈리 일원

  건축면적 : 4,321.45㎡
  연  면  적 : 7,289.52㎡
                      - 관리동 : 2,610
                     - 물문화관 : 2,134㎡
                     - 매점 및 화장실 : 360.05㎡
                     - 기자재창고 및 소수력발전소 : 940㎡
                     - 팔각정 : 58.06㎡
  규        모 : 지하 1층, 지상 2층

  문화 및 집회시설

  한국수자원공사

  삼성물산

  2009

  시공

  {"google":["Poppins","Barlow"],"custom":["Noto Sans KR","SeoulNamsan"]}{"google":["Poppins","Barlow"],"custom":["Noto Sans KR","Nanum Barun Gothic","Nanum Gothic","SeoulNamsan"]}
  {"google":["Poppins"],"custom":["Noto Sans KR","SeoulNamsan"]}