{"type":"img","src":"https://cdn.quv.kr/ev1bruq8o%2Fup%2F6271e90d95beb_1920.png","height":30}
 • About Us
 • Clients
 • Works
 • Publications
 • Awards
 • News
 • {"google":["Poppins","Barlow"],"custom":["Noto Sans KR"]}
  ×
   
   
  섹션 설정
  {"type":"img","src":"https://cdn.quv.kr/ev1bruq8o%2Fup%2F627c9bd97d466_1920.jpg","height":40}
 • ABOUT US
 • CLIENTS
 • PROJECT
 • PUBLICATIONS
 • AWARDS
 • LIST
 • NEWS
 • CONTACT US
 • 대구도시철도 3호선 8공구 (지산역, 범물역, 용지역, 주박기지)


  PROGRAM 정거장

  LOCATION 대구광역시 수성구 지산동, 범물동 일원

  SCALE 대지면적 11,870.00㎡ / 연면적 4,160.22㎡

  YEAR 2009

  STATUS Completed

  대구도시철도 3호선 8공구

  (지산역, 범물역, 용지역, 주박기지)

  LOCATION

  SCALE

  PROGRAM

  CLIENT

  CONSTRUCTOR

  YEAR

  STATUS

  대구광역시 수성구 지산동, 범물동 일원

  대지면적 : 11,870.00㎡

  건축면적 : 3,793.62㎡

  연  면  적 : 4,160.22㎡
                      - 지산역 : 1,383.74㎡
                            - 범물역 : 1,383.74㎡
                            - 용지역 : 1,383.74㎡
                            - 주박기지 : 2,272.50㎡

  규       모 : 지상 4층, L=1,815.05m

  정거장

  대구광역시 도시철도건설본부

  태영건설

  2009

  Completed

  대구도시철도 3호선 8공구

  (지산역, 범물역, 용지역, 주박기지)

  위치

  면적

  용도

  건축주

  시공사

  연도

  상태

  대구광역시 수성구 지산동, 범물동 일원

  대지면적 : 11,870.00㎡

  건축면적 : 3,793.62㎡

  연  면  적 : 4,160.22㎡
                    - 지산역 : 1,383.74㎡
                       - 범물역 : 1,383.74㎡
                       - 용지역 : 1,383.74㎡
                       - 주박기지 : 2,272.50㎡

  규       모 : 지상 4층, L=1,815.05m

  정거장

  대구광역시 도시철도건설본부

  태영건설

  2009

  시공

  {"google":["Poppins","Barlow"],"custom":["Noto Sans KR","SeoulNamsan"]}{"google":["Poppins","Barlow"],"custom":["Noto Sans KR","Nanum Barun Gothic","Nanum Gothic","SeoulNamsan"]}
  {"google":["Poppins"],"custom":["Noto Sans KR","SeoulNamsan"]}