{"type":"img","src":"https://cdn.quv.kr/ev1bruq8o%2Fup%2F6271e90d95beb_1920.png","height":30}
 • About Us
 • Clients
 • Works
 • Publications
 • Awards
 • News
 • {"google":["Poppins","Barlow"],"custom":["Noto Sans KR"]}
  ×
   
   
  섹션 설정
  {"type":"img","src":"https://cdn.quv.kr/ev1bruq8o%2Fup%2F627c9bd97d466_1920.jpg","height":40}
 • ABOUT US
 • CLIENTS
 • PROJECT
 • PUBLICATIONS
 • AWARDS
 • LIST
 • NEWS
 • CONTACT US
 • 대구도시철도 3호선 제 6공구

  (명덕, 건들바위, 대봉교, 수성시장, 수성구민 운동장역)

   

  PROGRAM 정거장

  LOCATION 대구광역시 수성구 지산동, 범물동 일원

  SCALE 대지면적 19,419.00㎡ / 연면적 8,839.85㎡

  YEAR 2009

  STATUS Completed

  대구도시철도 3호선 제 6공구

  (명덕, 건들바위, 대봉교, 수성시장, 수성구민 운동장역)

  LOCATION

  SCALE

  PROGRAM

  CLIENT

  CONSTRUCTOR

  YEAR

  STATUS

  대구광역시 수성구 지산동, 범물동 일원

  대지면적 : 19,419.00㎡

  건축면적 : 6,627.38㎡

  연  면  적 : 8,839.85㎡
                     - 명덕역 : 869.15㎡ - 건들바위역 : 1,050.65㎡

                                - 대봉교역 : 1,168.23㎡  - 수성시장역: 1,019.14㎡
                                 - 수성구민운동장역 : 1,335.75㎡

  규       모 : 지하 1층, 지상 4층, L=3,678.49m

  정거장

  대구광역시 도시철도건설본부

  SK건설

  2009

  Completed

  대구도시철도 3호선 제 6공구

  (명덕, 건들바위, 대봉교, 수성시장, 수성구민 운동장역)

  위치

  면적

  용도

  건축주

  시공사

  연도

  상태

  대구광역시 수성구 지산동, 범물동 일원

  대지면적 : 19,419.00㎡

  건축면적 : 6,627.38㎡

  연  면  적 : 8,839.85㎡
                   - 명덕역 : 869.15㎡
                      - 건들바위역 : 1,050.65㎡
                      - 대봉교역 : 1,168.23㎡
                      - 수성시장역: 1,019.14㎡
                      - 수성구민운동장역 : 1,335.75㎡

  규       모 : 지하 1층, 지상 4층, L=3,678.49m

  정거장

  대구광역시 도시철도건설본부

  SK 건설

  2009

  시공

  {"google":["Poppins"],"custom":["Noto Sans KR"]}{"google":["Poppins","Barlow"],"custom":["Noto Sans KR","SeoulNamsan"]}
  {"google":["Poppins"],"custom":["Noto Sans KR","SeoulNamsan"]}