{"type":"img","src":"https://cdn.quv.kr/ev1bruq8o%2Fup%2F6271e90d95beb_1920.png","height":30}
 • About Us
 • Clients
 • Works
 • Publications
 • Awards
 • News
 • {"google":["Poppins","Barlow"],"custom":["Noto Sans KR"]}
  ×
   
   
  섹션 설정
  {"type":"img","src":"https://cdn.quv.kr/ev1bruq8o%2Fup%2F627c9bd97d466_1920.jpg","height":40}
 • ABOUT US
 • CLIENTS
 • PROJECT
 • PUBLICATIONS
 • AWARDS
 • LIST
 • NEWS
 • CONTACT US
 • 아산만 방조제 관리센터

   

  PROGRAM 자원순환 관련 시설

  LOCATION 경기도 평택시 현덕면 권관리

  SCALE 연면적 3,878.87㎡

  YEAR 2008

  STATUS Design

  아산만 방조제 관리센터

  LOCATION

  SCALE

  PROGRAM

  CLIENT

  CONSTRUCTOR

  YEAR

  STATUS

  경기도 평택시 현덕면 권관리

  건축면적 : 2,426.54㎡

  연  면  적 : 3,878.87㎡
                     - 관리동 : 2,992.13㎡
                            - 권양기동 : 734.66㎡
                            - 스톱로그적치동 : 152.08㎡

  규       모 : 지하 2층, 지상 5층

  관리 및 관람시설

  한국농어촌공사

  현대건설

  2008

  Design

  아산만 방조제 관리센터

  위치

  면적

  용도

  건축주

  시공사

  연도

  상태

  경기도 평택시 현덕면 권관리

  건축면적 : 2,426.54㎡

  연  면  적 : 3,878.87㎡
                   - 관리동 : 2,992.13㎡
                      - 권양기동 : 734.66㎡
                      - 스톱로그적치동 : 152.08㎡

  규       모 : 지하 2층, 지상 5층

  자원순화 관련 시설

  한국농어촌공사

  현대건설

  2008

  미시공

  {"google":["Poppins","Barlow"],"custom":["Noto Sans KR","SeoulNamsan"]}{"google":["Poppins","Barlow"],"custom":["Noto Sans KR","Nanum Barun Gothic","Nanum Gothic","SeoulNamsan"]}
  {"google":["Poppins"],"custom":["Noto Sans KR","SeoulNamsan"]}