{"type":"img","src":"https://cdn.quv.kr/ev1bruq8o%2Fup%2F6271e90d95beb_1920.png","height":30}
 • About Us
 • Clients
 • Works
 • Publications
 • Awards
 • News
 • {"google":["Poppins","Barlow"],"custom":["Noto Sans KR"]}
  ×
   
   
  섹션 설정
  {"type":"img","src":"https://cdn.quv.kr/ev1bruq8o%2Fup%2F627c9bd97d466_1920.jpg","height":40}
 • ABOUT US
 • CLIENTS
 • PROJECT
 • PUBLICATIONS
 • AWARDS
 • LIST
 • NEWS
 • CONTACT US
 • 쌀 문화 테마공원 Master Plan


  PROGRAM 문화 및 집회, 판매시설

  LOCATION 전라남도 영암군 삼호읍 나불리 304번지 일원

  SCALE 연면적 5,330.18㎡

  YEAR 2008

  STATUS Design

  쌀 문화 테마공원 Master Plan

  LOCATION

  SCALE

  PROGRAM

  CLIENT

  CONSTRUCTOR

  YEAR

  STATUS

  전라남도 영암군 삼호읍 나불리 304번지 일원 

  전체 연면적 : 5,330.18㎡
                          - 온실 : 2,135.83㎡
                                   - 기획전시관 : 715.64㎡
                                   - 전통 먹을거리 장터 : 517.37㎡
                                   - 체험관 및 유기농센터 : 1,469㎡
                                   - 생태체험관 및 카페테리아 : 492.34㎡ 

  문화 및 집회, 판매시설

  전남개발공사

  -

  2008

  Design

  쌀 문화 테마공원 Master Plan

  위치

  면적

  용도

  건축주

  시공사

  연도

  상태

  전라남도 영암군 삼호읍 나불리 304번지 일원 

  전체 연면적 : 5,330.18㎡
                - 온실 : 2,135.83㎡
                   - 기획전시관 : 715.64㎡
                   - 전통 먹을거리 장터 : 517.37㎡
                   - 체험관 및 유기농센터 : 1,469㎡
                   - 생태체험관 및 카페테리아 : 492.34㎡ 

  문화 및 집회, 판매시설

  전남개발공사


  2008

  미시공

  {"google":["Poppins","Barlow"],"custom":["Noto Sans KR","SeoulNamsan"]}{"google":["Poppins","Barlow"],"custom":["Noto Sans KR","Nanum Barun Gothic","Nanum Gothic","SeoulNamsan"]}
  {"google":["Poppins"],"custom":["Noto Sans KR","SeoulNamsan"]}