{"type":"img","src":"https://cdn.quv.kr/ev1bruq8o%2Fup%2F6271e90d95beb_1920.png","height":30}
 • About Us
 • Clients
 • Works
 • Publications
 • Awards
 • News
 • {"google":["Poppins","Barlow"],"custom":["Noto Sans KR"]}
  ×
   
   
  섹션 설정
  {"type":"img","src":"https://cdn.quv.kr/ev1bruq8o%2Fup%2F627c9bd97d466_1920.jpg","height":40}
 • ABOUT US
 • CLIENTS
 • PROJECT
 • PUBLICATIONS
 • AWARDS
 • LIST
 • NEWS
 • CONTACT US
 • 아산 종합환경사업소 & 전망타워

   

  PROGRAM 자원순환시설, 전망대, 식물원

  LOCATION 충청남도 아산시 배미동

  SCALE 대지면적 108,440.00㎡ / 연면적 22,007.90㎡

  YEAR 2007

  STATUS Design

  아산 종합환경사업소 & 전망타워

  LOCATION

  SCALE

  PROGRAM

  CLIENT

  CONSTRUCTOR

  YEAR

  STATUS

  충첨남도 아산시 배미동

  대지면적 : 108,440.00㎡

  건축면적 : 10,455.30㎡

  연  면  적 : 22,007.90㎡
                     - 소각동 : 6,829.70㎡
                            - 관리동 : 2,324.06㎡
                            - 주민편익시설동 : 2,577.79㎡
                            - 에코센터 : 1,543.77㎡
                            - 식물원 : 1,930.14㎡
                            - 굴뚝 및 전망대 : 1,181.54㎡
                            - 정비 및 세차동 : 260.16㎡
                            - 경비동 : 50.76㎡
                            - 지하주차장 : 5,310.02㎡

  규       모 : 지하 1층, 지상 5층

  자원순환시설, 전망대, 식물원

  아산시

  한라산업개발

  2007

  Design

  아산 종합환경사업소 & 전망타워

  위치

  면적

  용도

  건축주

  시공사

  연도

  상태

  충첨남도 아산시 배미동

  대지면적 : 108,440.00㎡

  건축면적 : 10,455.30㎡

  연  면  적 : 22,007.90㎡
                   - 소각동 : 6,829.70㎡
                       - 관리동 : 2,324.06㎡
                       - 주민편익시설동 : 2,577.79㎡
                       - 에코센터 : 1,543.77㎡
                       - 식물원 : 1,930.14㎡
                       - 굴뚝 및 전망대 : 1,181.54㎡
                       - 정비 및 세차동 : 260.16㎡
                       - 경비동 : 50.76㎡
                       - 지하주차장 : 5,310.02㎡

  규       모 : 지하 1층, 지상 5층

  자원순환 관련 시설, 전망대, 식물원

  아산시

  한라산업개발

  2007

  미시공

  {"google":["Poppins","Barlow"],"custom":["Noto Sans KR","SeoulNamsan"]}{"google":["Poppins","Barlow"],"custom":["Noto Sans KR","SeoulNamsan"]}
  {"google":["Poppins"],"custom":["Noto Sans KR","SeoulNamsan"]}