{"type":"img","src":"https://cdn.quv.kr/ev1bruq8o%2Fup%2F6271e90d95beb_1920.png","height":30}
 • About Us
 • Clients
 • Works
 • Publications
 • Awards
 • News
 • {"google":["Poppins","Barlow"],"custom":["Noto Sans KR"]}
  ×
   
   
  섹션 설정
  {"type":"img","src":"https://cdn.quv.kr/ev1bruq8o%2Fup%2F627c9bd97d466_1920.jpg","height":40}
 • ABOUT US
 • CLIENTS
 • PROJECT
 • PUBLICATIONS
 • AWARDS
 • LIST
 • NEWS
 • CONTACT US
 • 영등포 정수장 관리센터


  PROGRAM 정수장 및 관리시설

  LOCATION 서울시 영등포구

  SCALE 대지면적 137,125.00㎡ / 연면적 23,041.88㎡

  YEAR 2006

  STATUS Design

  영등포 정수장 관리센터

  LOCATION

  SCALE

  PROGRAM

  CLIENT

  CONSTRUCTOR

  YEAR

  STATUS

  서울시 영등포구

  대지면적 : 137,125.00㎡

  건축면적 : 21,480.60㎡

  연  면  적 : 23,041.88㎡
                     - 관리본관 : 3,626.22㎡
                            - 통합설비동 : 5,887.20㎡
                            - 활성탄흡착지동 : 1,908.07㎡
                            - 탈수기동 : 227.46㎡
                            - 스크린실 및 공업용수펌프동 : 86.33㎡
                            - 기존관리본관 리모델링 : 1,658.99㎡

  규       모 : 지하 1층, 지상 3층

  정수장 및 관리시설

  서울특별시

  대우건설

  2006

  Design

  영등포 정수장 관리센터

  위치

  면적

  용도

  건축주

  시공사

  연도

  상태

  서울시 영등포구

  대지면적 : 137,125.00㎡

  건축면적 : 21,480.60㎡

  연  면  적 : 23,041.88㎡
                   - 관리본관 : 3,626.22㎡
                       - 통합설비동 : 5,887.20㎡
                       - 활성탄흡착지동 : 1,908.07㎡
                       - 탈수기동 : 227.46㎡
                       - 스크린실 및 공업용수펌프동 : 86.33㎡
                       - 기존관리본관 리모델링 : 1,658.99㎡

  규       모 : 지하 1층, 지상 3층

  정수장 및 관리시설

  서울특별시

  대우건설

  2006

  미시공

  {"google":["Poppins","Barlow"],"custom":["Noto Sans KR","SeoulNamsan"]}{"google":["Poppins","Barlow"],"custom":["Noto Sans KR","Nanum Barun Gothic","Nanum Gothic","SeoulNamsan"]}
  {"google":["Poppins"],"custom":["Noto Sans KR","SeoulNamsan"]}