{"type":"img","src":"https://cdn.quv.kr/ev1bruq8o%2Fup%2F6271e90d95beb_1920.png","height":30}
 • About Us
 • Clients
 • Works
 • Publications
 • Awards
 • News
 • {"google":["Poppins","Barlow"],"custom":["Noto Sans KR"]}
  ×
   
   
  섹션 설정
  {"type":"img","src":"https://cdn.quv.kr/ev1bruq8o%2Fup%2F627c9bd97d466_1920.jpg","height":40}
 • ABOUT US
 • CLIENTS
 • PROJECT
 • PUBLICATIONS
 • AWARDS
 • LIST
 • NEWS
 • CONTACT US
 • 일산 정수장 관리센터


  PROGRAM 정수장 및 관리시설

  LOCATION 경기도 고양시

  SCALE 대지면적 102,810.00㎡ / 연면적 11,787.50㎡

  YEAR 2005

  STATUS Completed

  일산 정수장 관리센터

  LOCATION

  SCALE

  PROGRAM

  CLIENT

  CONSTRUCTOR

  YEAR

  STATUS

  경기도 고양시 일산동구 산황동 300

  대지면적 : 102,810.00㎡

  건축면적 : 9,994.22㎡

  연  면  적 : 11,787.50㎡
                    - 관리본관동 : 1,697.77㎡
                           - 약품투입동 : 883.41㎡
                           - 여과지동 : 2,198.00㎡
                           - 오존설비동 : 715.07㎡
                           - 활성탄여과지동 : 2,038.50㎡
                           - 송수펌프동 : 1,922.45㎡
                           - 염소주입동 : 472.75㎡
                           - 탈수기동 : 1,524.69㎡
                           - 수위실동 : 23.76㎡

  규       모 : 지하 2층, 지상 2층

  정수장 및 관리시설

  한국수자원공사

  삼성물산 

  2005

  Completed

  일산 정수장 관리센터

  위치

  면적

  용도

  건축주

  시공사

  연도

  상태

  경기도 고양시

  대지면적 : 102,810.00㎡

  건축면적 : 9,994.22㎡

  연  면  적 : 11,787.50㎡
                 - 관리본관동 : 1,697.77㎡
                     - 약품투입동 : 883.41㎡
                     - 여과지동 : 2,198.00㎡
                     - 오존설비동 : 715.07㎡
                     - 활성탄여과지동 : 2,038.50㎡
                     - 송수펌프동 : 1,922.45㎡
                     - 염소주입동 : 472.75㎡
                     - 탈수기동 : 1,524.69㎡
                       - 수위실동 : 23.76㎡

  규       모 : 지하 2층, 지상 2층

  정수장 및 관리시설

  한국수자원공사

  삼성물산 

  2005

  시공

  {"google":["Poppins","Barlow"],"custom":["Noto Sans KR","SeoulNamsan"]}{"google":["Poppins","Barlow"],"custom":["Noto Sans KR","Nanum Barun Gothic","Nanum Gothic","SeoulNamsan"]}
  {"google":["Poppins"],"custom":["Noto Sans KR","SeoulNamsan"]}