{"type":"img","src":"https://cdn.quv.kr/ev1bruq8o%2Fup%2F6271e90d95beb_1920.png","height":30}
 • About Us
 • Clients
 • Works
 • Publications
 • Awards
 • News
 • {"google":["Poppins","Barlow"],"custom":["Noto Sans KR"]}
  ×
   
   
  섹션 설정
  {"type":"img","src":"https://cdn.quv.kr/ev1bruq8o%2Fup%2F627c9bd97d466_1920.jpg","height":40}
 • ABOUT US
 • CLIENTS
 • PROJECT
 • PUBLICATIONS
 • AWARDS
 • LIST
 • NEWS
 • CONTACT US
 • 거제 조선소 산업폐기물처리시설


  PROGRAM 공장

  LOCATION 경상남도 거제시 신현읍 장평리 530번지 외 253필지

  SCALE 대지면적 : 7,352.00㎡

                 건축면적 : 3,301.11㎡

                 연  면  적 : 4,359.03㎡    

  YEAR 2007

  STATUS Completed

  거제 조선소 산업폐기물처리시설

  LOCATION

  SCALE

  PROGRAM

  CLIENT

  CONSTRUCTOR

  YEAR

  STATUS

  경상남도 거제시 신현읍 장평리 530번지 외 253필지

  대지면적 : 7,352.00

  건축면적 : 3,301.11

  연  면  적 : 4,359.03㎡   

  공장 

  삼성중공업

   삼성중공업

  2007

  Completed

  서울도시철도 9호선 4단계 연장사업 2공구

  위치

  면적

  용도

  건축주

  시공사

  연도

  상태

  서울시 강동구 상일동 동남로

   [940정거장]                                    [941정거장]                                                                                                                                                     
  역사등급 :  상대식                             역사등급 : 환승역, 상대식

  연 면 적 : 6,857.93㎡                       연 면 적 : 11,128.91㎡

  규      모 : 지하 3층                           규      모 : 지하 5층

  외부출입구 : 4개소                           외부출입구 : 7개소

  정거장

  서울시

  태영건설

  2021

  진행중

  {"google":["Poppins","Barlow","맑은 고딕","Malgun Gothic","mg"],"custom":["Noto Sans KR","SeoulNamsan"]}{"google":["Poppins","Barlow"],"custom":["Noto Sans KR","Nanum Barun Gothic","Nanum Gothic","SeoulNamsan"]}
  {"google":["Poppins"],"custom":["Noto Sans KR","SeoulNamsan"]}