{"type":"img","src":"https://cdn.quv.kr/ev1bruq8o%2Fup%2F6271e90d95beb_1920.png","height":30}
 • About Us
 • Clients
 • Works
 • Publications
 • Awards
 • News
 • {"google":["Poppins","Barlow"],"custom":["Noto Sans KR"]}
  ×
   
   
  섹션 설정
  {"type":"img","src":"https://cdn.quv.kr/ev1bruq8o%2Fup%2F627c9bd97d466_1920.jpg","height":40}
 • ABOUT US
 • CLIENTS
 • PROJECT
 • PUBLICATIONS
 • AWARDS
 • LIST
 • NEWS
 • CONTACT US
 • 대산임해산업지역 공업용수도(해수담수화) 사업 건설공사


  PROGRAM 제1종근린생활시설(정수장)

  LOCATION 충청남도 서산시 대산읍 대죽리, 독곶리 일원

  SCALE 대지면적 68,000.00㎡ , 연면적 16,823.55㎡

  YEAR 2021

  STATUS Design

  대산임해산업지역 공업용수도(해수담수화) 사업 건설공사

  LOCATION

  SCALE

  PROGRAM

  CLIENT

  CONSTRUCTOR

  YEAR

  STATUS

  충청남도 서산시 대산읍 대죽리, 독곶리 일원          

  대지면적   68,000.00㎡                                 

  건축면적   11,900.59㎡                                                   

  연  면 적   16,823.55㎡   

             - 관리동 : 2,416.11㎡
                 - 해수담수화동 : 11,016.51㎡
                 - 기타 설비동 : 3,390.93㎡                 

  제1종근린생활시설(정수장)

  한국수자원공사

  포스코건설

  2021

  Design

  대산임해산업지역 공업용수도(해수담수화) 사업 건설공사

  위치

  면적

  용도

  건축주

  시공사

  연도

  상태

  충청남도 서산시 대산읍 대죽리, 독곶리 일원          

  대지면적   68,000.00㎡                                 

  건축면적   11,900.59㎡                                                   

  연  면 적   16,823.55㎡   

             - 관리동 : 2,416.11㎡
             - 해수담수화동 : 11,016.51㎡
             - 기타 설비동 : 3,390.93㎡                 

  제1종근린생활시설(정수장)

  한국수자원공사

  포스코건설

  2021

  미시공

  {"google":["Poppins","Barlow"],"custom":["Noto Sans KR","SeoulNamsan"]}{"google":["Poppins","Barlow"],"custom":["Noto Sans KR","Nanum Barun Gothic","Nanum Gothic","SeoulNamsan"]}
  {"google":["Poppins"],"custom":["Noto Sans KR","SeoulNamsan"]}